You are here

III CI Detachement

III Contra Inlichtingen Detachement (III CID)


Organisatorisch ressorteerde het III CID onder het Eerste Legerkorps, operationeel ressorteerde het onder de LAMID. Het detachement ontstond op 1 december 1957 toen het 121 CID overging in het op die datum opgerichte in CID.


Taak

In 1954 werd de taak van een CI-detachement omschreven als: 'het nemen van defensieve en offensieve maatregelen ter beveiliging van inlichtingen, personeel en materiaal tegen spionnage, sabotage, propaganda en subversieve activiteit van de vijand of van (groepen van) personen van wie bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed dat hun activiteit strijdig is met het nationaal belang',
— Defensieve contra-inlichtingen: 'het treffen van preventieve veiligheidsmaatregelen om de militaire organisatie te beschermen' tegen de boven omschreven activiteiten;
— Offensieve contra-inlichtingen: het tijdig onderkennen van de boven omschreven activiteiten, het instellen van onderzoeken 'naar de achtergrond van geconstateerde of vermoede inbreuken op defensieve veiligheidsmaatregelen' en het verzamelen van inlichtingen 'over zaken en/of personen waarvan bekend is of vermoed wordt dat zij een gevaar voor de militaire veiligheid (kunnen) opleveren'.
Een Legerkorps CI-detachement bestond in 1962 uit een commandoploeg en een operatieve ploeg (totaal 20 man); een divisie CID-detachement had dezelfde indeling (totaal 17 man).


Er waren drie regionale CID’s

- Operationele instructies voor de drie CI-detachementen

449 Contra Inlichtingen Detachement (449 CID)
Operatiegebied: Oost- en Noord-Nederland.
449 CID beschikte in 1984 over drie plaatselijk gevestigde ploegen.

450 Contra Inlichtingen Detachement (450 CID)
Operatiegebied: Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
450 CID beschikte in 1984 over vier plaatselijk gevestigde ploegen.Organisatie in 1984

— Secretariaat.
— Afdeling Informatieverwerking:
— Documentatie I: registratie van operationele zaken, extremisme en beoordeling van toestand.
— Documentatie II: registratie van persoonsonderzoeken, persoonsdossiers en reglementen,
— Coördinator Beveiligingszaken (CBZ).

451 Contra Inlichtingen Detachement (451 CID)
Operatiegebied: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
451 CID beschikte in 1984 over vijf plaatselijk gevestigde ploegen.


Anti-Militaristen

Antimilitaristen hebben in 1984 ingebroken in de Knoopkazerne in Utrecht, waar onder meer het 450 CID was gevestigd. Daarbij is een grote hoeveelheid materieel ontvreemd, dat later deels is gepubliceerd in een viertal CID-dossiers.


- CID-dossier 001
- CID-dossier 002
- CID-dossier 003
- CID-dossier 004

In deze dossiers waren ook lijsten met namen en adressen van medewerkers opgenomen, deze gegevens zijn onleesbaar gemaakt.


Cintsum

Een van de regelmatig terugkerende rapporten van het CID was het zogenaamde CINTSUM (Counter-Intelligence Summary), dat wekelijks of vaker verscheen, met ontwikkelingen op het gebied van spionage, subversie, sabotage en terrorisme.


Per 1 juli 1995 is de naam veranderd in 101 Militaire Inlichtingendienst Peleton (101 MIPel). De omvang van de eenheid werd verminderd.

Subscribe to III CI Detachement