You are here

NCSV

AIVD Inzagedossier Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV)

De Nederlandse Christenstudenten vereniging, ofwel NCSV genoemd, werd in 1896 opgericht in navolging van dergelijke verenigingen in het buitenland. De voornaamste activiteiten van de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV) waren het organiseren van zomerconferenties; in universiteitssteden kwamen afdelingen tot stand. Vanaf 1899 organiseerde men ook kampen voor middelbare scholieren.

In het begin kenmerkte de NCSV zich door een nadruk op persoonlijke vroomheid gepaard aan een drang de wereld te kerstenen. Vanaf het tweede decennium van de twintigste eeuw verruimde men de blik en groeide de NCSV uit tot een open, op de maatschappij gerichte vereniging, waarin aandacht was voor internationale aangelegenheden, sociale vragen en politieke kwesties. Het doel was de leden te vormen door ze zo breed mogelijk voor te lichten, zonder een standpunt op te willen leggen. Voor de Tweede Wereldoorlog kwamen in het verzuilde Nederland NCSV-leden niet alleen in aanraking met christelijke politici, maar ook met socialisten en liberalen. In die periode kwam ook de theologie van Karl Barth ruim aan de orde, terwijl theologen van diverse signatuur als sprekers optraden.

Na de oorlog poogde de NCSV de scheidslijnen op het gebied van het christen-studentenwerk te doorbreken. Hoewel de contacten met de vrijzinnige en gereformeerde studentenverenigingen verstevigd werden, is het niet tot een samensmelting gekomen. Vanaf 1965 traden binnen de NCSV veranderingen op analoog aan de ontwikkelingen binnen de studentenwereld. Men achtte het niet langer onaanvaardbaar als vereniging politieke standpunten in te nemen en er volgde een machtsstrijd die uiteindelijk gewonnen werd door de radicale, marxistische leiding van de NCSV. In de jaren zeventig was de NCSV van een open platform geworden tot een vereniging waarin allen dezelfde opvatting hadden. Men organiseerde nog uitsluitend kampen voor middelbare scholieren, waarvoor de belangstelling dermate afnam dat men in 1985 besloot de vereniging op te heffen.

De betekenis van de NCSV is voor de leden veelal zeer groot geweest. Men leerde er een andere manier van geloofsbeleving kennen, die voor een nederlandse christen vrouwen bond groot aantal van hen van beslissende betekenis is geweest. In de NCSV kwam men – zeker in de gesloten, verzuilde wereld van voor de oorlog en de jaren vijftig – in aanraking met denkbeelden uit volstrekt andere kringen dan waarin men zelf vertoefde.
van deze website


AIVD Inzagedossier Nederlandse Christen-Studenten Vereniging (NCSV), 1959-1983

Subscribe to NCSV