You are here

de eenheid

101 Militaire Inlichtingendienst Compagnie


Dit artikel is afkomstig uit Intell-Scoop nr. 1, 24 maart 1993

Inleiding

In dit stuk zal 101 Midcie zich aan u presenteren, waarbij achtereenvolgens de huidige en de toekomstige structuur en taakstelling zullen worden belicht.

101 Midcie is een van de aan C - l Lk ter beschikking staande inlichtingenverzamelorganen. Door de gewijzigde situatie in de wereld en in het bijzonder in oost-europa wordt momenteel hard gewerkt aan de herstructurering van de krijgsmacht. Als gevolg daarvan zal ook worden gewerkt aan een reorganisatie van 101 Midcie. Maar voor een en ander zal zijn gerealiseerd zijn we al gauw een paar jaar verder. Er is echter al een wijziging gekomen in een deel van de taakstelling van de eenheden van de krijgsmacht en dus kan niet worden gewacht op realisatie van de voorgenomen reorganisatie. Door het uitzenden van eenheden en personen in het kader van VN-vredesoperaties is er een wijziging ontstaan in de informatiebehoefte en de opleiding van eenheden. Teneinde aan deze gewijzigde behoeftestelling te kunnen voldoen, is het noodzakelijk gebleken dat 101 Midcie zich reeds nu heeft moeten aanpassen. Na het lezen van dit stuk is het u hopelijk duidelijk dat 101 Midcie geen stiekeme eenheid is, maar dat zij er is om de diverse eenheden van de krijgsmacht ten dienste te zijn.

De Organisatie

101 Midcie is in de huidige OTAS opgebouwd uit drie subeenheden:
1. Het LKODOC (LegerKorps Ondervraag en Documenten Onderzoek Centrum)
2. De TAP (Terrein Analisten Ploegen)
3. De TICP (Technische Inlichtingen Coördinatie Ploeg)
Door de gewijzigde taakstelling wordt momenteel binnen 101 Midcie opgetreden met een werkorganisatie bestaande uit vier 'zuilen':
1. Informatieverzorging
2. Ondervragen en vertalen
3. Terrein en meteorologie
4. Technische inlichtingen en publikaties
Teneinde het verhaal niet te verwarrend te maken zal in dit stuk, alleen nader worden ingegaan op de taakstelling op basis van de huidige werkorganisatie.

Informatieverzorging

Een van de onderdelen van 101 Midcie houdt zich voornamelijk bezig met de informatieverzorging t.b.v. van het voorbereiden van het personeel op het uitvoeren van hun taken in het kader van de VN-(vredes)operaties. Teneinde een produkt te kunnen leveren van voldoende kwaliteit dient men hier te beschikken over de juiste informatie. Hiertoe worden zeer goede contacten onderhouden met DOKL I&V, waar de meeste informatie vandaan komt. Deze informatie, wordt verwerkt in briefings die op het CVV worden gehouden door personeel van het CVV en van 101 Midcie.
Er wordt echter niet alleen aandacht besteed aan het verzorgen van briefings, maar ook het debriefen krijgt aandacht. Hiertoe zijn werkafspraken gemaakt tussen de Lkstaf, het CVV, de crisisstaf van DOKL en 101 Midcie. Daarnaast wordt er door dit afdeling in opdracht van l Lk informatie ingewonnen en bijgehouden over diverse crisisgebieden .Tot zover de taken zoals ze momenteel worden uitgevoerd.
Ten tijde van een grootschalig conflict zal het personeel van deze afdeling echter weer deel uitmaken van het LKODOC en dan o.a. worden belast met het onderzoeken van documenten en het verwerken van slagordegegevens.

Ondervragen en vertalen

De compagnie kent in haar huidige samenstelling een afdeling die zich bezighoudt met het voorbereiden en uitvoeren van krijgsgevangenondervragingsoefeningen. Deze afdeling beschikt momenteel onder meer over een vast bestand van één hoofdondervrager, twee ondervragers (EBT) en twee ondervragers (VND). Gedurende twee perioden van drie maanden per jaar heeft deze afdeling de beschikking over gemiddeld acht dienstplichtig ondervragers. Alle ondervragers zijn tot op heden opgeleid in de russische taal en in het ondervragen van krijgsgevangenen. De hoofdtaak van deze afdeling ligt in vredestijd bij het oefenen, van personeel van de drie krijgsmachtdelen in het weerstaan van krijgsgevangenondervragingen. Hiertoe worden er veelvuldig oefeningen gehouden waarbij het personeel van diverse onderdelen zo'n ondervraging ondergaat en zodoende ervaart wat een ondervraging kan betekenen.
Ten tijde van een grootschalig conflict zal ook het personeel van deze afdeling deel uitmaken van het LKODOC en dan o.a. worden belast met het ondervragen van krijgsgevangenen. In de toekomst zal bij deze afdeling de prioriteit blijven liggen van het uitvoeren van ondervragingen, maar daarnaast zal men zich bezig gaan houden met tolken en vertalen. Ook zal het taalgebied niet beperkt blijven tot het russisch maar op basis van de huidige ontwikkelingen worden uitgebreid.

Terrein en Meteorologie

Deze afdeling houdt zich bezig met het onderzoeken van weer en terrein, de invloeden daarvan op het personeel en op het uitvoeren van operaties. Deze onderzoeken en studies worden uitgevoerd aan de hand van bestaande documenten en door middel van het uitvoeren van verkenningen. Met deze werkzaamheden wordt steun verleend aan de secties S2 van de manoeuvre-eenheden van l Lk en aan het voorbereiden van de vredesoperaties. Op dit moment heeft de compagnie alleen de beschikking over een viertal dienstplichtig terreinanalisten en is er op het gebied van de meteorologie nog geen capaciteit binnenshuis aanwezig. Mogelijk zal in de nabije toekomst hier wel in worden voorzien. Door de uitbreiding van de gebieden van inzet van NL eenheden en individuen is er een grotere behoefte ontstaan aan gedegen terreinstudies. Aangezien de capaciteit van de compagnie nog hetzelfde is, wordt momenteel duidelijk prioriteit gegeven aan het voorbereiden van de vredesoperaties boven het steunen van oefeningen.

Technische Inlichtingen en Publikaties

Deze afdeling draagt zorg voor het verzamelen en actueel houden van informatie over militair materiaal. Hiertoe heeft zij de beschikking over een hoeveelheid wapens van diverse makelij en herkomst, uniformen, dia's, videobanden etc. Al deze materialen worden op verzoek uitgeleend en kunnen, ter ondersteuning dienen van voorlichting, lessen, inlichtingendagen en presentaties. Zo wordt momenteel veelvuldig steun verleend aan het CVV en het korps mariniers door het geven van wapenlessen op de diverse buitenlandse wapens aan het personeel dat wordt uitgezonden naar het voormalig Joegoslavië en Cambodja. Deze afdeling is tevens belast met de uitgifte van dit bulletin. Sinds kort beschikt zij ook over apparatuur waarmee zelf gewerkt kan worden aan het samenstellen van videobanden ter ondersteuning van voorlichting en lessen. Deze videobanden zullen gaan verschijnen onder de naam INTELL-VISION.
Ten tijde van een grootschalig conflict zal het personeel van deze afdeling zich onder andere bezig houden met het onderzoeken van buitgemaakt materiaal.

Landenstudies

Zoals eerder al aangegeven dient de aandacht nu meer gericht te worden op de diverse crisisgebieden. In het kader daarvan is een aanvang gemaakt met het samenstellen van landenstudies, hiertoe is een convenant gesloten tussen l Lk en DOKL afdeling I&V. Op basis van dit convenant worden landenstudies uitgevoerd over voormalig Joegoslavië, Irak en Cambodja. Deze landenstudies worden als pilotproject beschouwd voor een verdere uitwerking van informatie over die gebieden waar NL eenheden en individuen eventueel kunnen worden ingezet.
Deze landenstudies bestaan uit:
1. Het aanleggen van informatieverzamelingen.
2. Het verwerken van deze informatie in inlichtingenstudies.
Deze studies kunnen worden onderverdeeld in drie niveaus:
I Area Handbook
II Update Report
III Handout
Het Area Handbook bevat informatie over politiek, economie, demografie, geografie, land- , lucht- en zeestrijdkrachten en paramilitaire troepen. Het handboek dient in een vroeg stadium hogere staven en commandanten te voorzien van duidelijke informatie ter ondersteuning van plannings- en besluitvormingsprocessen. De update wordt samengesteld zodra opdracht en gebied van inzet duidelijk zijn. Zij bevat gedetailleerde informatie over militaire geografie en meteorologie, infrastructurele voorzieningen, sterkte, organisatie, optreden, uitrusting, logistiek en locaties van "niet eigen" troepen. In de update worden gegevens verwerkt van een actueel uitgevoerde verkenning. Ten behoeve van de individuele militair wordt een handout gemaakt. Hierin staat beknopte informatie over politieke achtergronden, taak van de eenheid, gegevens over niet eigen troepen, voornaamste materieel, gebruiken en gewoonten van de bevolking, adviezen over geneeskundige- en logistieke zaken etc.
Het samenstellen van deze landenstudies wordt uitgevoerd door werkverbanden waarin wordt geparticipeerd door personeel van secties S2/G2 van eenheden van l Lk, 101 Midcie en I&V, waarbij de laatste instantie de eindverantwoordelijkheid heeft over het produkt.

Subscribe to de eenheid