You are here

VRO

Verbond Recht en Orde (VRO)

De start van het VRO werd gepatroneerd door het Joris Van Severen Komitee. Het kreeg dan ook de volle steun van de Gueuning-groep, aan wie het een tijdlang enige broodnodige militanten leverde voor directe politieke actie, bijvoorbeeld het verstoren van het congres van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) – die een federalistische richting was ingesla-gen – van 1963 te Antwerpen. Maar in februari 1964 leidden aanhoudende conflicten, in hoofdzaak van persoonlijke aard, met Wijckmans tot een breuk.27 Eind 1964 stuurde Eggermont brieven rond, met zware woorden voor Wijckmans, om zijn ontslag uit het VRO algemeen
bekend te maken.28 In maart 1964 stichtte hij al met enkele anderen uit het VRO de “Werkgroepen Delta”, waarvan de periodiek Delta - De Nederlanden
en Orde tot vandaag verschijnt. De oplage ervan in 1966 was 300 exemplaren en ging daarna zeker niet in stijgende lijn. De kleine groep bleef inhoudelijk
perfect in de pas lopen van Gueuning en werd door hem in 1970 erkend als Antwerpse afdeling van de OAW.
Het VRO zelf verdween een tijdje in de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa (BVSE), waarover verder meer, om vanaf september 1966 weer een volledig zelfstandige werking te ontplooien. Op 9 april 1967 organiseerde het een kaderdag in de abdij van Postel waar een gemeenschappelijke programmaverklaring werd bewerkt met enkele nieuw-rechtse groepen. Daarbij was onder meer een groepje dissidente CVP-jongeren uit Mechelen, onder leiding van de latere VU-parlementair Joos Somers, dat zich kortstondig zou organiseren als de “Aktiegroepen voor Democratisch Solidarisme”. In deze periode zocht Wijckmans ook meer toenadering tot de radicale rechterzijde van het Vlaams-nationalisme, met name tot kringen van de Vlaamse Militanten Orde (VMO). De Volksunie-leiding reageerde prompt op deze wending, de VU-partijraad van 10 juni 1967 verklaarde lidmaatschap van VU en VRO onverenigbaar; het VRO, waarvan de leiding door de VU nog werd toegeschreven aan de Waal Gueuning, was immers anti-parlementair en gericht tegen Vlaams-nationalisme en federalisme. Het hernieuwde VRO gaf achtereenvolgens de periodieken Samen in de Nederlanden en Vrij Dietsland uit. In 1969 werd Wijckmans aan de kant
geschoven en ging de vereniging de facto over in de “Dietse Solidaristische Beweging” (DSB) onder leiding van de in Wilrijk wonende Nederlandse oud-
Dinaso, gewezen SS’er en taalkundige Maarten Van Nierop.31 De DSB, waar de nostalgie naar het VerDinaso wel heel sterk was, fusioneerde in december
1974 met gelijkaardige neo-Dinaso-groepjes om eind jaren ’70 met stille trom te verdwijnen.
(De schaduw van de leider, Joris Van Severen en het na-oorlogs Vlaams-nationalisme(1945-1970))

Het Vlaamse Verbond Recht en Orde werd in I960 opgericht en kan jezien worden als een voortzetting van het vooroorlogse VSRDINASO, de /ereniging van Dietsche Nationaal Solidaristen. Zijn voornaarnste doelstelling is de doctrine van het Dietse Nationaal Solidarisme te propageren en te verwezerilijken en de nagedachtenis van Joris van Severen, die wegens collaboratie met de Duitsers op 20 mei 1940 werd gefusilleerd, te eren en te verdedigen.
De door het VRO gepropageerde DINASO-gedachte behelst o.m. de volgende elementen:
- De Benelux is de eerste stap naar de politieke eenheid van de Beneluxlanden;
- nauwkeurig afgebakende grenzen zijn niet nodig;
- de Benelux-gedachte raoet bij het volk populair worden geraaakt door:
a. te ijveren voor een hoge Beneluxautoriteit,
b. op te komen voor de eenheid van de Beneluxlanden op elk maatschappelijk terrein,
c. bekendheid te geven aan de Beneluxvlag (rood-wit-blauw, met de Brabantse leeuw op een zwart vlak als middelpunt),
d. de oprichting van Beneluxcomitees,
e. het infiltreren in en het in handen nemen van de leiding van de semi-officiele Beneluxorganen.
(Ambtsbericht 935130)

inzagedossier AIVD Verbond Recht en Orde deel 3 (jaren 60 van de 20e eeuw)
inzagedossier AIVD Verbond Recht en Orde deel 2 (jaren 60 van de 20e eeuw)
inzagedossier AIVD Verbond Recht en Orde deel 1 (jaren 60 van de 20e eeuw)

Jaren zestig

bericht 935.130 – Verbond Recht en Orde (1968)

Subscribe to VRO