You are here

1960

De voorloper van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, stelde in de jaren zestig elke maand rapporten op met daarin hun visie op en analyse van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland. In bijna alle rapporten is ook een agenda, een overzicht van de stakingen en een overzicht van reizen van vooraanstaande Nederlandse en buitenlandse extremisten uit of naar Nederland (ook wel overzicht buitenlandse reizen genoemd) opgenomen.

maandoverzicht december 1960
maandoverzicht november 1960
maandoverzicht oktober 1960
maandoverzicht september 1960
maandoverzicht juli en augustus 1960
maandoverzicht juni 1960
maandoverzicht mei 1960
maandoverzicht april 1960
maandoverzicht maart 1960
maandoverzicht februari 1960
maandoverzicht januari 1960

Inhoudsopgave december 1960

I. Communisme Internationaal
Meningsverschillen inzake vreedzame coexistentie 1
De Chinees-Russische briefwisseling 7
De Verklaring der 81 partijen 9

II. Activiteiten van de CPN
Sterkte en invloed van de CPN 12
Interne situatie vrij stabiel 19

III. Activiteiten van de communistische mantelorganisaties
De "mantels" en de ontwapeningsplannen 20
De communisten contra het "fascistische gevaar" 21
Voorbereiding Wereldjeugdforum; medewerking van het ANJV 23

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De voorrnalige EVC-1958 in 1960 24
Grote stakingsacties met en zonder communistische bemoeienis 25

V. Overige groeperingen
De Socialistische VYerkers Partij in 1960 28
Vierde Internationale en RCP 31
Pacifistisch Socialistische Partij in 1960 32
Rechts-extremisme 34

Inhoudsopgave maandoverzicht november 1960

I. Communisme Internationaal
Hongarije, geschiedenis sedert 1848 in vogelvlucht 1
De Hongaarse communisten na 1945 2
De interne partijcrises 4
De volksopstand van 1956 5
Het Kadar-regime 7

II. Activiteiten van de CPN
De Waarheid contra de reisbeperkingen voor Oost-Duitsers 8
Voortgezette agitatie rond de "affaire-Kistemaker" 9
De partijscholing 11

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Een "Europese vredesconferentie" op komst? 13
Een ANJV-"olympiade" 14
Nieuw-Guinea-conf erentie van "Perikles" 15
Anti-atooraconferentie der vrouwenbeweging 16

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Enkele arbeidsconflicten 18
Vermeende toename van de communistische invloed 19

V. Overige groeperingen
Groeiende activiteit van de SWP 21

Inhoudsopgave maandoverzicht oktober 1960

I. Communisme Internationaal
Polen tussen de beide wereldoorlogen en als communistische staat 1
Gomulka's politieke terugkeer in 1956 4
Liberalisatie ten dele ongedaan gemaakt 6

II. Activiteiten van de CPN
Resolutie van het partijbestuur over de Internationale politieke situatie 7
CPN-actie contra prof. J. Kisteraaker 9

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Wijzigingen in het ANJV-bestuur 12
Jongerenappel 1961 voor het Noorden 12
Het zesde congres van de IUS 15
"Nederland-USSR" congresseerde 15
Internationale conferentie te Luik van oud-verzetsstrijders 17

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Aanvalstactiek inzake de overheids-loonpolitiek 18

V. Overige groeperingen
Landelijke SWP-conferentie 21

Inhoudsopgave maandoverzicht september 1960

I. Communisme Internationaal
"Socialisme en oorlog11, een studie van de Joegoslavische vice-president en Marx-expert Edvard Kardelj tegen China's beleid 1
Ontwijkende reacties van Moskou 4

II. Activiteiten van de CPN
Nieuwe taakverdeling in de partijleiding 7
Politieke rede van Paul de Groot op het Waarheidzomerfeest: bijval aan het Sowjet-Russische coexistentiebeleid betuigd 10
Voortgezette CPSU-scholing voor CPN-ers 11

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vredespropaganda naar Chroestsjow's voorbeeld 12
ANJV bereidt jeugdmanifestatie 1961 voor 14
Bureau Jeugdtoerisme van het ANJV ook voor niet ANJV-leden 15
Solidariteits-actie "Verenigd Verzet 1940-1945" 16

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Communistische bezwaren tegen nieuwe algemene bootwerkersbond in Amsterdam 18
Vakbonden en vredesbeweging 19

V. Overige groeperingen
De Soc. Werkers Partij in de kwestie Moskou-Peking 21
De zwakke positie van de Vierde Internationale: de arrestatie van Raptis en Santen 23

Inhoudsopgave maandoverzicht juli en augustus 1960

I Communisme Internationaal
Onvermijdelijkheid van oorlogen; meningsverschillen over coëxistentie 2
De jongste Sowjet-carnpagne tegen "dogmatisrne en sectarisme" 3

II. Activiteiten van de CPN
Ledenwerfcampagne afgesloten 8
De CPN en de Chinese aanvallen op revisionisme en imperialisme 10
Het Waarheidzomerfeest van 25 September 1960 11

III Activiteiten van de cominunistische hulporganisaties
Vredesbeweging geconfronteerd met gewijzigde verhoudingen 13
Trage reactie van de Nederlandse Vredesraad 14
"Nederland-USSR"-overzicht toeristenreizen naar Rusland 14
Nieuwe uitgave van het ANJV 15

IV Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Omvang van de Amsterdamse havenstaking 17
Stakingsagitatie van CPN en ABT-1958 20
Stakingen in metaalbedrijven 20

V. Overige groeperingen
SWP-functionarissen op vacantie in Joegoslavië 22
PSP-demonstratie in stromende regen 23

Inhoudsopgave maandoverzicht juni 1960

I. Communisme Internationaal
Mutaties in de Sowjet-leiding 1
Ideologische meningsverschillen in de openbaarheid gekomen 2
Boekarester communiqué van de twaalf partijen der "socialistische" landen 5

II. Activiteiten van de CPN
Agitatie tegen de defensie-nota 7
Het doorwerken van de harde koers der CPN 9

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vredesbeweging na de mislukte topconferentie in moeilijkheden 11
ANJV-actie tegen uitzending van troepen naar Nieuw-Guinea 13

IV. Gommunistische activiteiten in het bedrijfsleven
Verkiezing van ondernemingsraden 14
Het WVV en de strijd tegen het imperialisme 15

V. Overige groeperingen
Verschil van inzicht bij de SWP-leiding over de oorzaak van het falen van de topconf erentie 18

Inhoudsopgave maandoverzicht mei 1960

I. Communisme Internationaal
Het nationaliteitenprobleem en het Kremlin 1
Het jodenprobleem en de praktijken in de Sowjet-Unie 2

II. Acbiviteiten van de CPN
Deelname aan Internationale en nationale herdenkingen 8
Zitting partijbestuur: scherpe rede van De Groot 10
Tweede beslag op Waarheid-gelden 12

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Presidium-zitting WVV te Stockholm gehouden 14
Vijftien jaar ANJV 16
Anti-fascistische tentoonstelling van "Perikles" 17

IV. Communistische actiyiteiten in het bedrijfsleyen 19
De gesplitste communistische vakbeweging in Nederland en het WVV 19
Publicaties over ons land in WVV-maandblad 21
Sobsi-activiteit inzake Nederl. Nieuw-Guinea 22

V. Overige groeperingen
1 mei-viering door de SWP 24
Voorzitterswisseling in de PSP 25
Nieuwe socialistische jeugdorganisatie 26

VI. Vreemdelingen
Het kwijnende Poolse verenigsleven in Nederland 28

Inhoudsopgave maandoverzicht april 1960

I. Communisme Internationaal
De "Oproep van Rome" van november 1959 en de Duitse kwestie 1
Conferentie van KPD-afgevaardigden 5

II. Activiteiten van de CPN
Partijbestuurszitting, vermaan van De Groot 8
Het opgeheven-beslag op Waarheid-gelden 10

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
Vredesbeweging - het "brede" karakter van de nationale
manifestatie voor het welslagen van de topconferentie 12
Jeugdbeweging - 8ste OPSJ-congres gehouden 13
Acties van jongeren inzake Zuid-Afrika 14
Deelname aan Internationale conferentie in Londen 15

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfeleven
De EVC-1958 en de "Centrum"-tactiek 17
Het verdwijnen van de plaatselijke centrales 17
De "oude" EVC contra berichtgeving van De Waarheid 18

V. Overige groeperingen
Partijbestuurszitting SWP 19
Nieuw hoofdbestuur van De Derde Weg 21

Inhoudsopgave maandoverzicht maart 1960

I . Communisme Internatlonaal
Tweede Internationale, Kornintern en Kominform 1
Het ontstaan van het internationale tijdschrift "Vraagstukken van Vrede en Socialisme" 3

II . Activiteiten van de CPN
De partij -tactiek afgestemd op de vreedzame coexistentie 6
Het gemeenteraadswerk 8
CPN-standpunt inzake rassenprobleem in Zuid-Afrika 9
Politiek en Cultuur, het theoretisch maandblad wordt gereorganiseerd 10

III. Activiteiten van de communistische hulporganisaties
De NVR-rol bij de komende "nationale manifestatie voor het welslagen van de topconferentie" 11
Het ANJV en het jeugdwerk in de bedrijven 12
"Brede" protestdemonstratie te Amsterdam tegen rassendiscriminatie 13
Pogingen tot "anti-fascistische" frontvorming 14

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
De staking van de bouwvakarbeiders 16
Politieke speculaties van de CPN in verband met het bouwconflict 18
Agitatie van het OVB 19

V. Overige groeperingen
Contacten van de SWP met andere linkse groeperingen 21
De Europese Federatie tegen Kernbewapening 22

Inhoudsopgave maandoverzicht februari 1960

I. Communisnie Internationaal
De campagne voor brede nationale eenbeidefronten 1
Het communisnie in Italie, de PCI als massapartij 2
Het IXe PCI-congres 3

II. Activiteiten van de CPN
Het werken onder de massa; nieuw initiatief van het partijbestuur 7
De ledenwerfactie levert weinig blijvend resultaat 9
Herdenking van de Februaristaking 11

III. Activiteiten van de comrounistische hulporganisaties
Leiding van de Wereldvredesraad ontevreden over nationale acties 12
ANJV-jeugdkampen 13
Internationale Vrouwendag en NVB 14
Drang naar "anti-fascistische fronten" 15
Nederland-USSR in 1960 16

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Het zesde congres van de "oude" EVC 18
Samenateiling van het niemve verbondsbestuur 20

V. Overige groeperingen
De interne organisatie van de Socialistische Werkers Partij- 22
Principieel nieningsverscbil in De Derde Weg 23
CPN-critiek op de Pacifistisch Socialistische Partij 25
Neo-nazistische in Nederland op de verschijnselen van anti-semitisme 25

VI. Vreemdelingen
De Tsjecboslowaakse organisaties in Nederland 27
Weinig belangstelling voor politieke kwesties 31

Inhoudsopgave januari 1960

I . Communisme Internationaal
Partijbestuurszittingen van de CPSU 1
Tegenvallers in de Sowjet-landbouw 2
Politieke degradatie N.I. Beljajew 3
Nieuwe impulsen voor de partijpropaganda in de USSR 3
Voortgaande bestrijding van het "cosmopolitisme" 5
Chroestsjows "rechterhand", A.I. Kiritsjenko, krijgt standplaats ver van Moskou 6

II. Activiteiten van de CFN
De partij in de strijd tegen haar isolement; soepeler houding t.a.v. de watersnoodramp in Amsterdarn-Noord 8
Reactie van de CFN-leiding op het SWP-congres 9

III. Activiteiten van de conmunistische hulporganisaties
Voortgezette pogingen tot het houden van een brede ontwapeningscampagne in Nederland 11
De ANJV-jeugdvredesmanlfestatie te Amsterdam 11
De verzetsbeweging contra het West-Duitse bewind 13

IV. Communistische activiteiten in het bedrijfsleven
Het buitengewoon congres van de EVC-1958 15
Omvorming tot "centrum van propaganda voor eenheid en klassenstrijd" 16
Positie communistische vakbeweging nog niet wezenlijk veranderd 19

V. Overige groeperinpen
Het eerste congres van de Soc. Werkers Partij ? 21
Saraenstelling SV/P-bestuur 23
Na de opheffing van het Soc. Democratisch Centrum 24
Anti-semitische kladderacties 25

Subscribe to 1960